10807000001.png                                        

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 新大阪標(108).png                  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201804010173.jpg                    

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

105-05大版標.png      

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1851395347.jpg   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(33) 人氣()

   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

20190427Irvine水廠水鳥_3473-1.jpg                                                         

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

孔子廟飛機_7720_2.jpg                                                                                                            

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

00101201809.jpg                                                       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190614Owl_8633-1.jpg                                                                                                          

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

20190323Acendaheight Park_9931-1.jpg                                                     

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190521後院番茄_4523-1.jpg                                              

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190419後院炸醬草_3367.jpg  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190316Walker Canyon Wildflowers_9501-1.jpg                                                                                                        

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

pic001034.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

pic00892.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

pic00769.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

pic00930.JPG                                                   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic00659.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic001095.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

pic00747.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

pic001023.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190324~1.jpg                                                                                                      

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_0832_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_6005_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_2479_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_7496_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_9556 (2)_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_7632_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_3972_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_2774_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_0531 (2)_副本.jpg                                                   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201712310165.jpg                                                                                                    

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_6467 (2)_副本.jpg                                                   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_7027_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 IMG_1403_副本.jpg                                                                                                 

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_1269_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_6442_副本~1.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

Father and son at the seaside moment(1).jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

Evening color and seagull.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()