108.08.26-3.png        

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190630洛杉磯Long Beach_9654-1.jpg                    

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 新大阪標(108).png                  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

maternal love  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019年08月月刊及精選財務個案-封面.png                                          

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201804010173.jpg                    

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

105-05大版標.png      

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1851395347.jpg   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(34) 人氣()

   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

20190316Walker Canyon Wildflowers_9637-1-1.jpg                                                                                                                                              

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201801160253.jpg                                                                                                                                                                                                        

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Knight chasing the horses(4).jpg  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic001785.JPG                                                                                                                                            

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic001015.JPG                                                                                                                                                                                                      

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

20190709庭院花草蔬果_9955-1.jpg                                                                                                                                          

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic001308.JPG                                                                                                                                                                                                    

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_E2856.jpg  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

201804190396.jpg                                                                                                                                        

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201802270462.jpg                                                                                                                                                                                                  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190803Huntington Beach衝浪大賽_1862-1  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

pic00508.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

pic00380.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic00323.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic00398.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

pic00431.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

pic00529.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

Urban night outside the mountains       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

Canon EOS 5D Mark II9298~1.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_3996-3~1.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

259B-1       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

203~4       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190804後院蓮霧_1813-4.jpg                                                                                                                                      

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic00930.JPG                                                                                                                                                                                          

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20171206062.jpg                                    

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 20190630Long Beach_9290-1.jpg                                                                                                                                   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台中國家歌劇院~1_6396.jpg                                                                                                                                                                                        

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190614Owl_6921-1.jpg  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190614Owl_6987-1.jpg  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190427Irvine水廠水鳥_3473-1.jpg                                                                                                                                 

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Canon EOS 5D Mark II1094~!.jpg                                                                                                                                                                                      

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190811加州國家公園_3260-全景-1  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Dawn of Sun Moon Lake-1.jpg  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190316Walker Canyon Wildflowers_9524-1.jpg                                    

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190523家中海芋_4628-1.jpg                                                                                                                            

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic001199.JPG                                                                                                                                                                                    

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

Greenstone trough-1  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

重陽橋_8754_1  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20190802Huntington Beach Surfing_1377-1  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

初次邂逅內蒙古_5550.jpg                                                                                                                          

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()