108.png     

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019年01月月刊及精選財務個案-封面.png                        

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 新大阪標(108).png                  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

初次邂逅內蒙古_4719-1.jpg  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1851395347.jpg   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(32) 人氣()

201804010173.jpg                    

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

105-05大版標.png      

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()


tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()

IMG_4028_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_4192_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_3488_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_3353_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_3298_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_2360_副本.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

5757.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20171206062.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic001080.JPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201804180341.jpg  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_6291.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_2595.JPG       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

Canon EOS 5D Mark III1190~1.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

Canon EOS 5D Mark II798~1.jpg        

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

洛杉磯社區藍花楹_6490~1.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_E6846-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic001738.JPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

074.jpg~1.jpg    

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

201802270462.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

201802220376.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

201803070102.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

201803100118.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

201802210361.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201803220510.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic001499.JPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

初次邂逅內蒙古_5105-1.jpg  

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

日月潭_6721.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台中國家歌劇院~1_6554.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台中國家歌劇院~1_6255.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。
 • 這篇文章限定好友觀看
  若您是好友,登入後即可閱讀。

日月潭_7142.jpg       

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pic001524.JPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()