20171210073.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                        

       
 

 

進入本人FB粉絲專頁請由此進入

 

獵豹財務長郭恭克無限期好友(VIP)專屬討論區

 

進入本人FB請由此由此進入

 

 

 

 (本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考,數字如有誤植,以公開資訊觀測站為主,任何投資決策應自行衡量風險,妥善理財,本部落格不負任何盈虧之責!) 

 

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

PC-680-100.jpg
 

 

 

《台股日線圖》

1213-01.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

《台股週線圖》

1213-02.png
 

《台股月線圖》

 1213-03.png    

資料來源:XQ全球贏家

 

 

96 
97
98
99
100 

  

101

  

 000.PNG

  

103.PNG

     

 00000001.PNG

 

 105.PNG

 

 11111.PNG  

  

107.PNG

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1213-04.PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 

 

  

統計時間:108-12-02

00001.PNG  

統計時間:108-12-03

0000001.PNG  

統計時間:108-12-04

00001.PNG

統計時間:108-12-05

0000001.PNG  

統計時間:108-12-06

00001.PNG  

統計時間:108-12-09

1209.PNG

統計時間:108-12-10

000001.PNG

統計時間:108-12-11

00000001.PNG

統計時間:108-12-12

000001.PNG  

統計時間:108-12-13

000001.PNG  

來源:證交所

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()