Canon EOS 5D Mark III1077~1-1.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       
 

 

進入本人FB粉絲專頁請由此進入

 

獵豹財務長郭恭克無限期好友(VIP)專屬討論區

 

進入本人FB請由此由此進入

 

 

 

 (本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考,數字如有誤植,以公開資訊觀測站為主,任何投資決策應自行衡量風險,妥善理財,本部落格不負任何盈虧之責!) 

 

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

PC-680-100.jpg
 

 

 

《台股日線圖》

0904-01.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

《台股週線圖》

0904-02.png 

《台股月線圖》

0904-03.png       

資料來源:XQ全球贏家

 

 

96 
97
98
99
100 

  

101

  

 000.PNG

  

103.PNG

     

 00000001.PNG

 

 105.PNG

 

 11111.PNG  

  

107.PNG

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

108.PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 0904-04.PNG

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

統計時間:109-08-24

0824.PNG

統計時間:109-08-25

00001.PNG  

統計時間:109-08-26

統計時間:109-08-27

000001.PNG

統計時間:109-08-28

0000001.PNG  

統計時間:109-08-31

00000000001.PNG

 

統計時間:109-09-01

 0000001.PNG  

統計時間:109-09-02

0000000001.PNG       

統計時間:109-09-03

00000001.PNG  

統計時間:109-09-04

0000011.PNG

來源:證交所

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()