1938968656.jpg  1.PNG  


2.PNG  


【新聞稿】

3.PNG  


資料來源:中央銀行


4.PNG  

 

5.PNG  

 

6.PNG  

7.PNG  

 

8.PNG  

9.PNG  

 

10.PNG  

11.PNG  

 

12.PNG  

13.PNG
資料來源:XQ全球贏家
 


★點選以下圖片即可訂購去~ 

 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()