1368583307.jpg   


T1.PNG  

資料來源 : 經濟部統計處

00.PNG  

T4.PNG  

資料來源 : 經濟部統計處


新聞稿

T5.PNG  
T6.PNG  
T7.PNG  
T8.PNG  
T9.PNG  
T10.PNG  
T11.PNG  
T12.PNG 

T13.PNG  
T14.PNG  

資料來源 : 經濟部統計處T15.PNG  


T16.PNG  

T17.PNG

T18.PNG  


資料來源 : XQ全球贏家
相關新聞報導:http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/8242677.shtml 

 

 

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

 
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()